ALGEMENE VOORWAARDEN

De eenmanszaak P.M. Sikking Loodgietersbedrijf
Prins Clausstraat 12
2171 XX Sassenheim

Artikel 1 Definities

 1. Gebruiker algemene voorwaarden: de eenmanszaak P.M. Sikking Loodgietersbedrijf, KvK nummer 28096242, nader te noemen: Sikking.
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan Sikking een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven, daaronder mede begrepen de vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of rechtverkrijgende(n) van deze (rechts-)persoon.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Sikking uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het in opdracht aannemen en uitvoeren van loodgieters- en onderhoudswerkzaamheden, het aanbrengen van dakbedekking, zinkwerk en koperwerk, het verbouwen van badkamers en toiletruimtes, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Met het deponeren van deze algemene voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Den Haag zijn alle voorgaande voorwaarden van Sikking vervallen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten, offertes en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen Sikking en Opdrachtgever. Tenzij hieronder anders bepaald worden al dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘overeenkomsten’ genoemd.
 3. Sikking heeft het recht de opdracht (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Sikking voor de uitvoering waarvan derden door Sikking worden ingeschakeld, in die zin dat Sikking zich kan beroepen op de onderhavige algemene voorwaarden ten aanzien van een opdracht die is uitgevoerd door een door Sikking ingeschakelde derde.
 4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en enige aan Sikking gelieerde partijen, zoals een dochter-, zuster- of moedervennootschap. In dat geval wordt in de onderhavige algemene voorwaarden onder Sikking verstaan die betreffende gelieerde partij.
 5. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 6. Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend toegestaan indien en voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
 7. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken, zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitende, bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Sikking om andere redenen geen beroep kan doen. In het bijzonder geldt ten opzichte van een consument als bedoeld in artikel 6:236 BW, dat een bepaling in deze voorwaarden die door vernietiging ex artikel 6:233 BW in aanmerking komt, wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk bij de vernietigde bepaling aansluit. Een nietige dan wel vernietigbare bepaling in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige algemene voorwaarden onverlet.
 8. In het geval de onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn opgesteld, prevaleert de Nederlandse tekst op de vertaalde tekst.

Artikel 3 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Sikking is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Sikking zal de gewijzigde algemene voorwaarden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 4 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Sikking zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. Indien de offerte of aanbieding niet binnen de daarin vermelde aanvaardingstermijn wordt aanvaard, dan vervalt de offerte of aanbieding en kan Sikking daaraan niet gebonden worden.
 2. Alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en prospectussen van Sikking zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat de voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie tijdig en naar waarheid is verstrekt aan Sikking.
 3. Sikking kan niet aan een offerte, aanbieding, opdrachtbevestiging en/of prospectus worden gehouden indien Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs hoort te begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte, aanbieding, opdrachtbevestiging en/of prospectus een kennelijke vergissing, verschrijving of fout bevat. Sikking is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan.
 4. Een samengestelde offerte, aanbieding, opdrachtbevestiging en/of prospectus verplicht Sikking niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs in de offerte, aanbieding, opdrachtbevestiging en/of prospectus.
 5. Tenzij anders overeengekomen zijn offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en prospectussen niet van toepassing op toekomstige opdrachten.
 6. Indien de opdracht pas na 3 maanden of langer na het opstellen van de offerte kan worden uitgevoerd, dan zijn de in die offerte vermelde prijzen en kosten slechts indicatief en kan Sikking niet worden gebonden aan deze prijzen en kosten. Sikking zal alsdan een nieuwe offerte opstellen en indien de prijzen/kosten in deze nieuwe offerte hoger zijn dan 10% in vergelijking met de eerste offerte, dan heeft Opdrachtgever het recht om de opdracht in lijn met artikel 6 lid 2 te annuleren.

Artikel 5 Contractduur

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opdrachten gegeven voor onbepaalde en bepaalde tijd eindigen na volbrenging van de opdracht, dan wel op een door partijen te bepalen tijdstip.
 3. Afspraken voor buitenwerkzaamheden, zoals werk met betrekking tot goten en daken, worden onder voorbehoud van geschikte weeromstandigheden gemaakt. Bij te koud, te warm en/of te nat weer kunnen bepaalde werkzaamheden niet worden uitgevoerd en zullen partijen in overleg een nieuwe afspraak maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 4. Indien de overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht moet zijn voltooid is overschreden, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Sikking. Bij overschrijding van de overeengekomen voltooiingstermijn dient Opdrachtgever Sikking schriftelijk in gebreke te stellen en Sikking in de gelegenheid te stellen om de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn te voltooien.

Artikel 6 Prijsaanpassingen

 1. Indien Sikking met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Sikking gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, te annuleren, op te zeggen of anderszins te beëindigen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals (maar niet beperkt tot) de prijs van grondstoffen, lonen, transport en invoerrechten, dan wel op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zoals (maar niet beperkt tot) overheidsmaatregelen al dan niet in verband met de volksgezondheid of het milieu.
 2. Indien de prijsverhoging, anders dan als gevolg van een wijziging van de opdracht, hoger is dan 10%, dan heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever kennis heeft genomen van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Sikking alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren, dan wel indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Sikking rustende verplichting ingevolge de wet.
 3. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Sikking gerechtigd de al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, dan wel indien deze noodzakelijk blijken om de Opdracht uit te kunnen voeren, die tot gevolg hebben dat er meer werk moet worden verricht door Sikking worden beschouwd als meerwerk. Meerwerk wordt doorbelast aan Opdrachtgever en berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment dat het meerwerk werd verricht, zoals (maar niet beperkt tot) het alsdan gebruikelijke uurtarief van Sikking en de prijs van grondstoffen, lonen, materiaal, transport en invoerrechten. Sikking is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Wijzigingen in de opdracht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Sikking wordt overschreden. Sikking is in dat geval nimmer aansprakelijk voor enige (vertragings)schade.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum of binnen de termijn zoals aangegeven op de door Sikking gezonden factuur. Dit is een fatale termijn. Betaling geschiedt door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Sikking of door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening(en) die door Sikking op de factuur is/zijn aangegeven. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld.
 2. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en in de laatste plaats op de laatstelijk door Sikking gezonden factuur.
 3. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Sikking daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Sikking is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
 4. Sikking is gerechtigd alvorens af te leveren, met de aflevering voort te gaan, of (anderszins) te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te bedingen. Bij ieder verzuim is Opdrachtgever verplicht om voldoende zekerheden, waaronder in pandgeving, zulks ter beoordeling aan Sikking, te verstrekken om nakoming van de betalingsverplichtingen zeker te stellen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Sikking op andere voor Sikking genoegzame wijze aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Sikking is te allen tijde gerechtigd een in de hiervoor bedoelde zin door Opdrachtgever voorgestelde betalingswijze te weigeren. De weigering door Opdrachtgever de gevraagde zekerheidstelling te geven, geeft Sikking het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door haar geleden schade.
 5. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.
 6. In geval van liquidatie van de onderneming, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsanering, zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Sikking is in dergelijke gevallen eveneens gerechtigd de overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, zonder dat Sikking enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever is verschuldigd.
 7. Verrekening, korting of opschorting door Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.

Artikel 9 Verzuim

 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in het voorgaande artikel door Opdrachtgever, alsmede wanneer Opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van één of meer van zijn (andere) verplichtingen, wordt zonder dat een ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, alsmede vergoeding van zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten ter inning van de vordering, zulks conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK), met een minimum van € 200,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien de wettelijke handelsrente in een bepaalde periode hoger is dan de overeengekomen contractuele rente, is voor die periode de wettelijke handelsrente verschuldigd in plaats van de contractuele rente. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals (doch niet uitsluitend): deurwaarderskosten, advocaatkosten, kosten ten behoeve van conservatoire rechtsmaatregelen, voorlopige voorzieningen, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.

Artikel 10 Gebreken: reclames en klachten

 1. Klachten dienen slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht te worden gedaan, bij gebreke waarvan Sikking niet aansprakelijk is voor eventuele gebreken en/of non-conformiteit van de uitgevoerde opdracht. Klachten ter zake uiterlijk waarneembare gebreken dienen in afwijking van de eerste zin van dit artikellid direct bij aflevering/oplevering door Sikking te worden gedaan.
 2. Gebreken aan een deel van het afgeleverde werk geven niet het recht tot afkeuring van het gehele afgeleverde werk en geven evenmin het recht om de betaling voor het afgeleverde werk op te schorten en/of te verrekenen.
 3. In geval van non-conformiteit is Sikking steeds gerechtigd de afgeleverde zaak te herstellen c.q. te vervangen, dan wel, naar keuze van Sikking, het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig en deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever zal alle door Sikking voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Sikking in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 5. Sikking dient in staat te worden gesteld om, desgewenst, schadebeperkende maatregelen te nemen indien zij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting. Ook Opdrachtgever is verplicht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de schade te beperken.
 6. Als Sikking niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Indien het verrichten van controles wordt afgesproken of, naar keuze van Sikking, wenselijk is, dient Opdrachtgever hieraan alle door Sikking verlangde medewerking te verlenen. Tenzij anders overeengekomen zijn controles voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Een klacht ten aanzien van het afgeleverde werk / de afgeleverde zaak schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van andere afgeleverde werken/zaken niet op.
 9. Indien enige in dit artikel genoemde termijn naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ook voor een zorgvuldige en alerte Opdrachtgever, als onaanvaardbaar kort blijkt, zal deze termijn automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Sikking door Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
 10. De prestatie van Sikking geldt in elk geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, tenzij Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Sikking draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld. In geval van aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever is Sikking nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de verrichte werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. In geval Sikking voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd krachtens de polissen. Sikking is nimmer gehouden tot vergoeding van enige gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van Opdrachtgever en/of van opdrachtgeefsters van Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde partijen/derden.
 2. Opdrachtgever is (voor zover van toepassing) ‘grondroerder’ in de zin van de ‘Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten’: de graaf- en bodemwerkzaamheden worden met betrekking tot voorkomen van schades aan ondergrondse kabels en overige objecten altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid en leiding van Opdrachtgever en voor diens rekening en risico.
 3. Opdrachtgever is verplicht bij het verstrekken van een opdracht aan Sikking alle correcte gegevens te verstrekken en alle formele handelingen te verrichten die Sikking in redelijkheid nodig heeft om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, waaronder in elk geval gegevens omtrent de aanwezigheid en exacte ligging (waaronder: diepte) van kabels en leidingen en andere obstakels, alsmede, doch niet uitsluitend, dient Opdrachtgever tijdig volgens de normen en regelgeving voor aanvang van de werkzaamheden een melding te doen bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) dan wel een andere wettelijk aangewezen instantie. Opdrachtgever garandeert dat de door haar aangeleverde gegevens juist en volledig zijn. Indien Opdrachtgever niet (geheel of gedeeltelijk) op correcte wijze voldoet aan het gestelde in dit lid, bijvoorbeeld door niet de juiste gegevens omtrent de exacte ligging van kabels aan te leveren, is Opdrachtgever (zonder dat ingebrekestelling is vereist) aansprakelijk voor alle ten gevolge van dat tekort schieten ontstane directe en indirecte schade, waaronder gevolgschade, van Sikking en derden. In dat geval zal Opdrachtgever Sikking tevens vrijwaren terzake van alle claims die derden op Sikking menen te hebben uit hoofde van handelingen van Sikking, die Sikking niet of op andere wijze zou hebben verricht indien Opdrachtgever niet tekort zou zijn geschoten. Bij het falen van de juiste gegevens desbetreffende de kabels, leidingen en andere obstakels is Sikking daarnaast niet aansprakelijk voor schade aan kabels en leidingen en dergelijke alsmede voor de daar uit voortvloeiende kosten.
 4. Opdrachtgever staat in voor de naleving van alle voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid. Opdrachtgever is verplicht voor zover redelijkerwijs mogelijk de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren.
 5. Opdrachtgever is bij iedere niet-naleving van de overeenkomst (waaronder de onderhavige voorwaarden) van rechtswege in verzuim.
 6. Sikking is niet aansprakelijk voor de door haar verrichte werkzaamheden, die door Opdrachtgever gewenst waren terwijl Sikking Opdrachtgever (vooraf) had meegedeeld dat zij deze werkzaamheden niet raadzaam acht.
 7. Sikking is niet aansprakelijk voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Opdrachtgever van niet correcte goederen en/of niet correcte of onvolledige gegevens.
 8. Sikking is niet aansprakelijk voor vervuilde grond, zoals teer en zwaar ijzerhoudende grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: olielekkage veroorzaakt door graafwerkzaamheden, waarbij oude olievaten bloot komen of door lekkage van de machines zelf. Tevens aanvaardt Sikking geen enkele aansprakelijkheid voor waterverontreiniging veroorzaakt door hiervoor genoemde situatie/omstandigheid, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.
 9. Sikking is niet aansprakelijk voor door derden geleverde ondeugdelijke zaken die benodigd zijn bij de uitvoering van de Opdracht.
 10. Sikking staat niet in voor gebreken die na oplevering van de werkzaamheden en/of zaken zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid door Opdrachtgever.
 11. Sikking is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of ten gevolge van gereedschappen en/of materieel wat door Sikking om niet aan derden is uitgeleend.
 12. Bij uitvoering van een opdracht is Sikking nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door de navolgende door haar verrichte werkzaamheden, te weten: boor- en zaagwerkzaamheden b.v. boomstronken c.q. restanten van bomen, het vrijmaken van de ondergrond van obstakels, zoals leidingen, kabels, puin etc. tenzij anders overeengekomen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijnde van Sikking in de uitvoering van deze werkzaamheden.
 13. Sikking is niet aansprakelijk voor (weg) verzakkingen, alsmede hei- en trilschade, anders dan door eigen opzet of grove schuld, een en ander door Opdrachtgever te bewijzen.
 14. Sikking aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot maat en/of kleurverschillen van de te leveren bestratingsmaterialen. Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de Opdrachtgever kunnen worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de stenenbewerking aangenomen en kan in geen geval lijden tot enige aansprakelijkheid van Sikking. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd krachtens de Europese normen (NEN-normen).
 15. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Sikking één jaar.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Sikking zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming (tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk) onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: personeelsstakingen bij Sikking, personeelsstakingen in andere bedrijven dan die van Sikking, wilde stakingen of politieke stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers of andere derden waarvan Sikking afhankelijk is, extreme en/of onverwachte weersomstandigheden, ziekte van het personeel van Sikking, overheidsmaatregelen in verband met de volksgezondheid (zoals maar niet beperkt tot: het Covid-virus) en algemene vervoersproblemen.
 2. Sikking heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sikking haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Sikking opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sikking niet mogelijk is langer dan 30 dagen duurt, is Sikking bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting zijdens Sikking tot het betalen van schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Sikking bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Sikking voor alle aanspraken van aan haar gelieerde partijen, zoals maar niet beperkt tot: aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, alsmede aanspraken van derden met betrekking tot de voor Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, behalve in het geval Sikking opzet of grove schuld te verwijten is.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Sikking voor boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege.
 3. Alle vrijwaringsverplichtingen van Opdrachtgever en alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Sikking die in de onderhavige algemene voorwaarden zijn opgenomen, gelden onverkort voor aan Sikking gelieerde derden, zoals (maar niet beperkt tot) (onder)aannemers, ZZP-ers, en/of feitelijk uitvoerende(n) die in opdracht van Sikking werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verrichten. Aan Sikking gelieerde derden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens Opdrachtgever.

Artikel 14 Garantie

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Sikking is zij nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Sikking verstrekte garantie. Elke eventueel gegeven garantie heeft tot maximaal drie jaar na oplevering van het door Sikking gedane werk gelding.
 2. De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door onjuist onderhoud, onjuist gebruik, moedwillige nalatigheid, door Opdrachtgever en/of normale slijtage, brand, extreme weersomstandigheden (zoals maar niet uitsluitend: storm (wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec.), bliksem, overstromingen, natuurrampen), ontploffingen, schade door derden, vandalisme, milieuverontreinigingen (welke inhouden doch zich niet beperken tot (agressieve) atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën), zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water, buitensporige temperaturen, gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond, urine van dieren, waaronder onder meer doch niet uitsluitend: urine van huisdieren.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door, namens of voor rekening of risico van Sikking te leveren of geleverde zaken, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, alsmede door Sikking verstrekte tekeningen, afbeeldingen en berekeningen, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, daaronder eveneens begrepen auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten, blijven eigendom van Sikking of de partij die eigenaar van die zaken is, totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen, daaronder begrepen vorderingen van Sikking jegens Opdrachtgever wegens tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van enige overeenkomst tussen partijen, zoals boetes, rente en kosten. Door Sikking verstrekte tekeningen, afbeeldingen of berekeningen mogen niet worden vermenigvuldigd, aan derden ter hand gesteld of anderszins benut worden, dan uitsluitend voor de verstrekte opdracht. Nadat de overeenkomst is uitgevoerd, dienen de tekeningen, afbeeldingen en berekeningen aan Sikking te worden geretourneerd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Overeenkomsten tussen Sikking en Opdrachtgever leiden nimmer tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom van Sikking naar Opdrachtgever, behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders is overeengekomen.

Artikel 16 Opzegging

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, kunnen overeenkomsten voor bepaalde tijd of voor de duur van een bepaald project door ieder der partijen schriftelijk, bij aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, worden opgezegd. Opzegging van een overeenkomst gegeven voor onbepaalde tijd door één van partijen, dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden.
 2. Indien Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt, is Opdrachtgever gehouden aan Sikking alle tot dat moment door Sikking verrichte werkzaamheden aan Sikking te voldoen, alsmede alle met het oog op de uitvoering van de opdracht door Sikking gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 17 Opschorting en ontbinding

 1. Sikking heeft het recht, de (verdere) nakoming van alle verplichtingen, c.q. de uitvoering van de overeenkomst(en) jegens Opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst(en) met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk per direct te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is en zonder dat Sikking gehouden is tot het betalen van schadevergoeding, alles met behoud van het recht van Sikking op schadevergoeding te voldoen door Opdrachtgever, in de volgende gevallen:

  a. Indien Opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Sikking, daaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt.

  b. indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat Opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden.

  c. indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of indien hij surseánce van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, of onder curatele wordt gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken, vermogen of een deel daarvan verliest.

  d. indien Opdrachtgever aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt.

  e. Indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de activa van Opdrachtgever.

  f. Indien Opdrachtgever tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat.

  g. In geval van overlijden van Opdrachtgever.

 2. Sikking heeft het recht zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval de Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 5 (betaling).
 3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden vanwege een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis aan de zijde van Sikking, zal hij te allen tijde eerst Sikking schriftelijk in gebreke moeten stellen. Opdrachtgever dient Sikking daarbij schriftelijk en nauwkeurig te berichten welke tekortkomingen in de nakoming zijn geconstateerd. Opdrachtgever zal Sikking een redelijke termijn gunnen om alsnog de verplichtingen uit overeenkomst na te komen, dan wel de tekortkomingen te herstellen.

Artikel 18 Personeel

 1. Het is Opdrachtgever verboden om te proberen werknemers van Sikking te bewegen de arbeidsovereenkomst met Sikking op te zeggen en/of te proberen de werknemers van Sikking direct of indirect in dienst te nemen of op andere wijze voor zich werkzaam te laten zijn, dan wel bij een ander dan werkgever in dienst te laten zijn c.q. werkzaam te laten zijn, op straffe van een direct opeisbare boete, te betalen aan Sikking door Opdrachtgever, ad € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding van dit verbod en per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Het is Sikking verboden zonder voorafgaande toestemming van Sikking gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst(en) aan derden informatie te verschaffen over de werkzaamheden, de organisatie en de in- en externe contacten van Sikking, alsmede is het Opdrachtgever verboden aan derden informatie te verschaffen waarvan hij redelijkerwijs moet beseffen dat geheimhouding is geboden, dit alles tenzij dit vereist zou zijn voor de uitvoering van de overeenkomst(en) door Sikking, een en ander op straffe van een direct opeisbare boete, te betalen aan Sikking door Opdrachtgever, ad € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding van dit verbod en per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 20 Contractovername

 1. Opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming aan Sikking om enige verplichting uit hoofde van enige overeenkomst over te dragen aan een derde.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sikking is het Opdrachtgever verboden om enige verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met Sikking aan derden over te dragen.

Artikel 21 Meerdere Opdrachtgevers; meer ondertekenaars

 1. Voor het geval meerdere Opdrachtgevers tezamen een overeenkomst zijn aangegaan of meerdere personen een overeenkomst met Sikking hebben ondertekend is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de Opdrachtgevers, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 22 Geschillen / Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Sassenheim, september 2022


De onderhavige voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag op 21 september 2022 onder nummer 25/2022.