Privacyreglement P.M. Sikking Loodgietersbedrijf

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Toelichting op het Reglement

P.M. Sikking Loodgietersbedrijf mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft P.M. Sikking Loodgietersbedrijf de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door P.M. Sikking Loodgietersbedrijf worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

P.M. Sikking Loodgietersbedrijf vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft P.M. Sikking Loodgietersbedrijf in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens P.M. Sikking Loodgietersbedrijf expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die P.M. Sikking Loodgietersbedrijf gebruikt en het doel van het gebruik

P.M. Sikking Loodgietersbedrijf verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u een particuliere klant wordt of bent van P.M. Sikking Loodgietersbedrijf, als u een niet-particuliere klant wordt of bent van P.M. Sikking Loodgietersbedrijf of als u een zakelijke relatie wordt of bent van P.M. Sikking Loodgietersbedrijf. Van particuliere klanten verzamelt P.M. Sikking Loodgietersbedrijf de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-gegevens. Van niet-particuliere klanten verzamelt P.M. Sikking Loodgietersbedrijf de volgende gegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Van zakelijke relaties verzamelt P.M. Sikking Loodgietersbedrijf de volgende gegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met P.M. Sikking Loodgietersbedrijf sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

P.M. Sikking Loodgietersbedrijf verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de P.M. Sikking Loodgietersbedrijf-organisatie, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die P.M. Sikking Loodgietersbedrijf met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

P.M. Sikking Loodgietersbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor P.M. Sikking Loodgietersbedrijf worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door P.M. Sikking Loodgietersbedrijf beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor P.M. Sikking Loodgietersbedrijf om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor P.M. Sikking Loodgietersbedrijf ten aanzien van alle aan P.M. Sikking Loodgietersbedrijf verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door P.M. Sikking Loodgietersbedrijf overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. P.M. Sikking Loodgietersbedrijf bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal P.M. Sikking Loodgietersbedrijf zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar pmsikking@ziggo.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van P.M. Sikking Loodgietersbedrijf.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met P.M. Sikking Loodgietersbedrijf en probeert P.M. Sikking Loodgietersbedrijf er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie. Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard zal P.M. Sikking Loodgietersbedrijf ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van P.M. Sikking Loodgietersbedrijf.

Privacyreglement P.M. Sikking Loodgietersbedrijf versie juli 2018