PRIVACYVERKLARING (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Deze verklaring is van toepassing op alle door P.M. Sikking Loodgietersbedrijf geleverde producten en diensten.


P.M. Sikking Loodgietersbedrijf, gevestigd te Sassenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en heeft de plicht om haar klanten te informeren over de wijze waarop en het doel waarmee gegevens worden verwerkt; haar klanten/relaties te melden wie de gegevens kunnen inzien en moet P.M. Sikking Loodgietersbedrijf voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming vragen aan haar klant/relatie.


P.M. Sikking Loodgietersbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt, u een klant (particulier en niet particulier) wordt of bent van P.M. Sikking Loodgietersbedrijf of als u een zakelijke relatie wordt of bent van P.M. Sikking Loodgietersbedrijf. Gegevens die P.M. Sikking Loodgietersbedrijf van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door P.M. Sikking Loodgietersbedrijf in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + woonplaats)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens


Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om goede dienstverlening te kunnen leveren en te optimaliseren.
 • Het goed financieel en administratief kunnen afhandelen van overeenkomsten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als P.M. Sikking Loodgietersbedrijf hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangiften.


P.M. Sikking Loodgietersbedrijf verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. P.M. Sikking Loodgietersbedrijf verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de P.M. Sikking Loodgietersbedrijf-organisatie, tenzij een wettelijk voorschrift dat verplicht, het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met u is gesloten of als u toestemming daartoe heeft gegeven. Bij de verwerking van persoonsgegevens is P.M. Sikking Loodgietersbedrijf gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In dat kader behoudt P.M. Sikking Loodgietersbedrijf zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacyreglement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.


Alleen personen werkzaam voor P.M. Sikking Loodgietersbedrijf kunnen uw gegevens inzien. P.M. Sikking Loodgietersbedrijf beveiligt uw gegevens tegen onbevoegde toegang doordat personen werkzaamheden bij P.M. Sikking Loodgietersbedrijf een persoonlijk wachtwoord hebben om in te loggen in de digitale systemen. In het geval P.M. Sikking Loodgietersbedrijf gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. P.M. Sikking Loodgietersbedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Alleen personen werkzaam voor P.M. Sikking Loodgietersbedrijf kunnen uw gegevens inzien. P.M. Sikking Loodgietersbedrijf beveiligt uw gegevens tegen onbevoegde toegang doordat personen werkzaamheden bij P.M. Sikking Loodgietersbedrijf een persoonlijk wachtwoord hebben om in te loggen in de digitale systemen. In het geval P.M. Sikking Loodgietersbedrijf gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. P.M. Sikking Loodgietersbedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.


Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien de wet een andere bewaartermijn voorschrijft, houdt P.M. Sikking Loodgietersbedrijf zich volgens deze wet aan die betreffende bewaartermijn.


U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel. Voor zover de privacy van een ander niet wordt geschaad, heeft u recht op inzage in die gegevens. U heeft het recht om gegevens aan te passen en/of te corrigeren. Hiervoor stuurt u een verzoek via e-mail aan P.M. Sikking Loodgietersbedrijf. Het recht op het verwijderen van uw gegevens of een gedeelte hiervan, kan alleen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven. In sommige gevallen heeft u het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om uw bewaarde persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen naar een ander bedrijf.


Heeft u vragen/suggesties/opmerkingen, over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met P.M. Sikking Loodgietersbedrijf. De contactgegevens kunt u vinden op de website www.pmsikkingloodgietersbedrijf.nl